Etiska regler

Vetenskaplig grund

Som grund för all verksamhet inom Dufwa Ledarskap skall alltid finnas en tydlig vetenskaplig förankring av metoder och arbetssätt. För närvarande engageras professorn i ledarskapspsykologi Bertil Mårdberg, som i samarbete med företagsledningen och vissa medarbetare löpande reviderar och utvecklar våra personlighetsinventorier och arbetssätt.

Beprövad erfarenhet

Dufwa Ledarskaps arbetsmetoder bygger förutom sin vetenskapliga grund även på lång och beprövad erfarenhet. Denna innefattar mer än 25 års erfarenhet av rekrytering, search och urval samt ledarutvecklingsinsatser.

Rutiner har skapats för att säkerställa att Dufwa Ledarskaps arbetssätt är likartat och följer företagets koncept på våra kontor. Detta har skett genom den ISO 9002 certifiering som företaget genomgick i februari 1999.

Kandidatkontakter

Dufwa Ledarskaps insatser skall alltid präglas av värme och respekt för varje människas integritet. Medarbetarnas bemötande skall genomsyras av kunskap och engagemang i den professionella funktionen som konsult, researcher eller administratör. Särskilt skall alltid beaktas varje kandidats självklara krav på konfidentialitet i samband med att han eller hon ingår i en rekryteringsprocess hos Dufwa Ledarskap.

Vid arbete mot offentlig sektor gäller offentlighetsprincipen, varför vi då hänvisar frågeställaren till berörd kund, alternativt ger de svar som överenskommits med kunden.

Kandidater som genomför fördjupad intervju med psykologisk prövning har rätt att få återkoppling på sitt testresultat och skall ges möjlighet att kommentera och diskutera detta.

Ansökningshandlingar och andra dokument som kan vara känsliga förvaras så att besökande inte kan få se dessa av misstag.

Dufwa Ledarskap följer de etiska regler som är antagna av Sveriges Executive Search Konsulters Förening (ESK).

Se www.esk.se.

Resultatet skapas av personligheten