Rekrytering

Dufwa Ledarskaps uppgift är att rekrytera Sveriges bästa ledare och specialister. Det gör vi i ett nära samarbete med våra kunder så att vi alltid vet vilka krav som ställs för den aktuella tjänsten. Vi arbetar med annonser, search/headhunting, interna bedömningar eller en kombination av dessa.

Vi arbetar med rekrytering inom tre olika nivåer:

  • Executive – VD och personer i företagsledningen
  • Middle management – Mellanchefer
  • Specialister – Fackmän inom visst område


Nå affärsmässig framgång med rätt rekrytering

Varje företags situation är unik. För att kunna bistå våra kunder med rätt stöd vid rekrytering och ledarutveckling, deltar vi kontinuerligt i deras affärsutveckling. Våra kunders situation påverkas ständigt av de nya krav en föränderlig omvärld ställer på dem. Fokus på utveckling, tillväxt och långsiktigt ökande resultat är nödvändigt.

Analys för ert företags unika behov

Det av yttersta vikt att ha ledare som har rätt förutsättningar för att lösa uppgiften på bästa sätt. För att kunna hitta rätt personer inleder vi alla våra rekryteringsuppdrag med en grundlig verksamhetsanalys. I verksamhetsanalysen ser vi både på företagets nuvarande situation och också den planerade utvecklingen de närmast åren. Vi lägger stor vikt vid att förstå de processer som leder till en gynnsam utveckling för företaget.

Utifrån denna information detaljstuderar vi vilka krav utvecklingen ställer på den ledare som ska rekryteras. Vi gör en kravprofil som omfattar både de kunskaper och erfarenheter personen ifråga behöver ha men även de personlighetsmässiga förutsättningarna som krävs för ett framgångsrikt resultat. Med utgångspunkt i kravprofilen genomför vi såväl erfarenhetsintervjuer som en djupare psykologisk prövning. Vi kan efter detta rekommendera de bäst lämpade kandidaterna för vår uppdragsgivare. Vår insats fortsätter även efter anställning med uppföljningssamtal där vi försäkrar oss om att de önskade resultaten uppnås.

Nära samarbete

Med flera av våra kunder har vi strategiska ramavtal. Detta innebär att vi, med fokusering på företagets affärsutveckling, driver en kontinuerlig rekryteringsprocess för att möta de krav som framtiden ställer på människorna som företagens viktigaste strategiska resurs. Vi är en strategisk samarbetspartner nära kopplad till våra kunders affärsutveckling.

Resultatet skapas av personligheten