Personlighetsbedömning / ”second opinion”

Rätt person på rätt plats

Dufwa Ledarskap kan medverka i slutfasen av en rekryteringsprocess, när vår uppdragsgivare har ett antal kandidater som är intressanta för en viss befattning i organisationen, men man vill ha ett bättre underlag inför sitt beslut. De frågor man vill ha svar på är: Vem passar bäst för den aktuella befattningen just nu? Och varför? Det är viktigt för både organisationen och den sökande att man får rätt person på rätt plats i rätt tid.

Bedömer varje kandidat gentemot en kravprofil

Vi startar alltid med en verksamhetsanalys/kravspecifikation med syfte att tillföra Dufwa Ledarskap tillräckligt med kunskap om organisationen och aktuell befattning för att möjliggöra en bedömning av varje kandidat satt i relation till de förutsättningar som den sökta befattningen innebär.

Dufwa Ledarskap genomför därefter en fördjupad intervju med den sökande. Syftet med den fördjupade intervjun/bedömningen är att tillsammans med den enskilde sökanden tydliggöra lämpligheten inför uppgiften vad avser grundläggande personlighet, motivation och i förekommande fall ledarpersonlighet. Diskussionen är kopplad till konkreta arbetssituationer och till den sökta befattningen. Intervjun avslutas med en tydlig återkoppling till kandidaten.

I ledarskapsbedömningen utvärderar vi bland annat följande förmågor hos kandidaten:

  • Förmåga att förstå och utvärdera beslutsunderlag, t ex analytisk förmåga och omdöme.
  • Förmåga att identifiera möjligheter och problem, t ex öppenhet och lyhördhet.


  • Motivation att fatta beslut, t ex resultatinriktning, självförtroende och ansvarskänsla.
  • Personorientering, t ex inlevelseförmåga och och kommunikativ förmåga.
  • Sakorientering, t ex planeringsförmåga och målinriktning.


Vår metod baseras på forskning

I vår forskning och metodutveckling samverkar vi kontinuerligt med professorn i ledarskapspsykologi Bertil Mårdberg.

Resultatet skapas av personligheten